Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2014./2015.

Na temelju  Odluke Općinskog vijeća  Općine Crnac od  26. kolovoza  2014. godine, Kriterija za dodjelu studentskih stipendija na području Općine Crnac Klasa: 021-05/2005-01/86, Urbroj:2189-13/2005-01/01, od 19. prosinca 2005. godine, te Odluku o izmjenama i dopunama kriterija za dodjelu studentskih stipendija,  Klasa: 604-01/2012-01/01, Urbroj:2189-13/2012-01/01 od 13. 09. 2012. godine, Načelnik  Općine Crnac dana  13. listopada 2014. godine raspisuje

N A T J E Č A J za dodjelu studentskih stipendija za akademsku  godinu 2014/2015.

I

Raspisuje se natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2014/2015.

II

Javni natječaj za dodjelu stipendija provodi Komisija za dodjelu studentskih stipendija a konačnu Odluku donosi Općinsko vijeće Općine Crnac.

III

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim kriterijima:
da su državljani Republike Hrvatske,
da su redoviti studenti sa prebivalištem na Općini Crnac.

IV

Pravo na dodjelu studentske stipendije bez obzira na ispunjavanje uvjeta iz točke III Natječaja imaju:
–  studenti koji su izgubili jednog ili oba roditelja  u Domovinskom ratu,
– studenti čiji su roditelji invalidi Domovinskog rata.

V

Prioritet kod dodjele studentskih stipendija s obzirom na odredbe točke III ovog Natječaja imaju slijedeći studenti:
studenti sa bolje postignutim uspjehom u dosadašnjem školovanju (posebno će se rangirati  studenti preddiplomskog studija, a posebno diplomskog studija)
bez roditeljskog staranja
koje  uzdržava samo jedan roditelj.

VI

Uz zamolbu za sudjelovanje u ovom natječaju kandidati prilažu:
domovnicu,
fotokopiju osobne iskaznice,
potvrda  da su redoviti  studenti,
ovjereni prijepis  ocjena za prethodnu godinu studija, ili  svjedodžbe završnog razreda srednje škole,
izjava o članovima zajedničkog domaćinstva,
izjavu da nije korisnik  stipendije po drugoj osnovi,
druge dokaze kojima se potvrđuju činjenice odlučne za bodovanje socijalnog statusa.

VII

Mjesečni iznos stipendije iznosi 600,00 kuna.

VIII

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija je 15 dana od dana objave natječaja, a natječaja će se objaviti na web stranicama Općine Crnac, putem Radio Orahovice, te na oglasnim pločama u svim naseljima Općine Crnac.

IX

Zamolbe  za dodjelu stipendija dostavljaju se u Općinu Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac s naznakom – za natječaj za dodjelu studentske stipendije – NE OTVARATI.

X

Na temelju prispjelih zahtjeva za dodjelu stipendija te izvršenog bodovanja kandidata po kriterijima i uvjetima utvrđenih ovim natječajem, Komisija će utvrditi listu kandidata koja će biti dostavljena sudionicima Natječaja.
U roku 8 dana od dana objave liste kandidata, svaki kandidat može podnijeti prigovor Općinskom vijeću Općine Crnac.
Odluka Općinskog vijeća je konačna.

XI

Vrijeme na koje se stipendija dodjeljuje, prava i obveze korisnika stipendija utvrditi će se posebnim Ugovorom.

OPĆINA CRNAC
NAČELNIK

Klasa:604-01/2014-01/03
Urbroj:2189-13/2014-01/01
Crnac, 13. listopada 2014.