Odluka o isplati uskrsnice

Na temelju članka 40. Statuta Općine Crnac (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj 01/2013), Načelnik Općine Crnac dana  01. travnja 2015. godine donosi

O D L U K U o isplati uskrsnice osobama bez primanja, socijalno ugroženim osobama te umirovljenicima do 1.500,00 kuna mirovine

I
Osobama bez primanja, socijalno ugroženim osobama, te umirovljenicima koji primaju do 1.500,00 kuna mirovine, uoči uskrsnih blagdana isplatiti će se uskrsnica u iznosu od 100,00 kuna.
Uskrsnica   će se isplaćivati    02.   travnja  2015. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i 03. travnja 2014. godine u vremenu od  8,00 do 12,00 sati.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Crnac za 2015.

II
Osobe koje ostvaruju pravo na isplatu uskrsnice na način utvrđen u stavku I ove Odluke, dužni su prilikom isplate, službenoj osobi  dostaviti zadnji odrezak od mirovine ili socijalne pomoći  te osobnu iskaznicu, a nezaposlene osobe  dokaz da su prijavljene  na HZZO-u.

III
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Crnac.

IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Crnac.

NAČELNIK OPĆINE CRNAC:
Mato Damjan

Klasa:022-05/2015-01/26
Urbroj:2189-13/2015-01/01