Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka

Na temelju članka 7. stavka 2 . Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe   (Narodne novine br.  24/11, 61/11 i 27/13) i  članka 40.  Statuta Općine Crnac („Službeni glasnik“ Općine Crnac 01/013), načelnik Općine Crnac, donosi

O D L U K U o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Crnac za 2016. godinu

Članak 1.

Ovom   Odlukom raspoređuju se  sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Crnac  osigurana u   Proračuna Općine Crnac za 2016. godinu („Službeni glasnik“ Općine Crnac broj 8/2015).

Članak 2.

U Proračuna Općine Crnac za 2016. godinu ukupno su osigurana sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Crnac u iznosu od 23.000,00 kuna.
Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća. Za razdoblje iz članka 2. stavka 3. ove Odluke za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 2.300,00 kuna.

Članak 4.

S obzirom na broj članova u Općinskom vijeću općine Crnac, u trenutku konstituiranja, političkim strankama pripadaju sredstva u slijedećim iznosima:

–     Hrvatska demokratska zajednica HDZ – 4 člana x 2.300,00 = 9.200,00 kuna
–     Hrvatska seljačka stranka – HSS- 1 član x 2.300,00 = 2.300,00 kuna
–     Hrvatska socijalno liberalna stranka – HSLS    –   2 člana  x 2.300,00 = 4.600,00 kuna
–     Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje  HDSSB- 3 člana x 2.300,00 = 6.900,00  kuna
____________________________________________________________________
Sveukupno:                                                                          10 članova    = 23.000,00 kn

Članak 5.

U skladu s Odlukom Općinskog vijeća Općine Crnac Klasa:041-01/2014-01/04, Urbroj:2189-13/2014-01/01, od 16. travnja 2014. godine, a na temelju dopisa Državnog ureda za reviziju, Demokratskoj stranci slavonske ravnice obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Crnac.

Članak 6.

Sredstva naznačena u točki I ove Odluke doznačavati će se na račun političkih stranaka , dva puta godišnje  u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se za 2016. godinu i objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Crnac.

OPĆINA CRNAC
NAČELNIK
Mato Damjan

Klasa:013-05/2016-01/01
Urbroj:2189-13/2016-01/01