Dnevni red za 18. sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac, s a z i v a m 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za dan 17. ožujka 2016. godine (četvrtak)
s početkom u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Crnac.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I  R E D:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac,
2. Aktualni sat,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Crnac za 2015. godinu,
3.1. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Crnac za 2015. godinu,
3.2. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Crnac za 2015. godinu,
3.3. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,
3.4. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu,
3.5. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Općine Crnac za 2015. godinu,
3.6. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu na području Općine Crnac za 2015. godinu,
3.7. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Općine Crnac za 2015. godinu,
3.8. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu,
3.9. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu,
3.10. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u civilnoj zaštiti na području Općine Crnac za 2015. godinu,
3.11. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i religiji na području Općine Crnac za 2015. godinu,
3.12. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Crnac za 2015. godinu,
3.13. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od obročne prodaje, zakupa, koncesije, privremenog korištenja i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2015. godini,
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za Općinu Crnac,
5. Donošenje Odluka o najpovoljnijoj ponudi za održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala i održavanje parkirališta i nogostupa na području Općine Crnac po raspisanom natječaju od 27. siječnja 2016. godine,
6. . Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Načelnika o radu za razdoblje 01. 07. – 31. 12. 2015. godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdenko Čapo v.r.

DOSTAVITI:
1. Vijećnicima Općine Crnac 1-12
2. Načelniku Općine Crnac
3. Zamjeniku načelnika Općine Crnac
4. Radio Orahovica
5. Zapisnik
6. Pismohrana