Općinsko vijeće Općine Crnac na 20. sjednici usvojilo Proračun za 2021. godinu.

U četvrtak, 03. prosinca 2020. , u Društvenom domu u Crncu, održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Crnac.

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Filip Vidović.

S obzirom na situaciju uvjetovanu pandemijom bolesti Covid 19 sjednica je održana u prostorijama Mjesnog doma u Crncu uz pridržavanje mjera određenih odlukama Stožera civilne zaštite kao što su nošenje maski, obvezna distanca i dezinfekcija ruku.

 Na sjednici, su vijećnici usvojili sljedeće Odluke

 1. Proračun Općine Crnac za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023.,
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Crnac za ,
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Crnac za 2021.,
 4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Crnac za 2021.,
 5. Program javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Crnac za 2021. godinu
 6. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području općine Crnac za 2021.,
 7. Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području općine Crnac za 2021.,
 8. Program utroška sredstava od prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Crnac za 2021.,
 9. Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2021.,
 10. Odluka o utvrđivanju prijedloga osoba za mrtvozornike na području Općine Crnac,
 11. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Crnac,

 Proračun Općine za 2021. godinu

          U skladu s odredbama Zakona o proračunu (N.N.br.87/08., 136/12.i 15/15) koje se odnose na izradu proračuna,te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda, koje se temelje na izvršenju proračuna Općine Crnac u 2020. godini, Općina Crnac je izradila prijedlog Proračuna Općine Crnac za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023.godinu.

PRORAČUN OPĆINE CRNAC

Proračunom Općine Crnac za 2021. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 9.776.540,00 kuna koji su raspoređeni na rashode i izdatke.

1.Prihodi i primici

Prihodi i primici planiraju se u iznosu od  9.776.540,00 kn, od kojih se prihodi u iznosu od 9.463.993,00 odnose na prihode poslovanja, a 312.547,00 kn se odnosi na prihode od prodaje nefinancijske imovine.

Prihodi od poreza skupina- 61 iznose 2.598.411,12 kuna,a procijenjeni su temeljem promjene zakonskih odredbi o raspodjeli poreza na dohodak.

Prihodi od pomoći –skupine 63 iznose 4.611.781,88,a sastoje se od  naknade za ogrjev socijalno ugroženima,tekućih pomoći iz HZZZ za zapošljavanje po programu „Javni radovi“ i projekta „Zaželi“, te kapitalnih pomoći iz drugih proračuna za izgradnju Polivalentnog centra, mjesnog Doma u Milanovcu, kuća oproštaja u Suhoj Mlaci i Milanovcu, pomoći za reciklažno dvorište, te pomoći sredstva refundacije za dječji vrtić u Velikom Rastovcu koja će se iskoristit u okviru izvora iz kojeg je predfinanciran projekt „Dječji vrtić“ u 2020.god.

Prihodi od imovine –skupina 64 planiraju se ostvariti u iznosu od  1.158.800,00 kn i u ukupnoj strukturi prihoda sudjeluju sa 11,85% .Ovi se prihodi sastoje od prihoda od kamata, naknade za koncesije,

prihoda od zakupa i iznajmljivanja prostora , naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina,pravo građenja na neizgrađenom zemljištu i prihoda od legalizacije.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima-skupina 65 planiraju se  u 2021.ostvariti u iznosu od 1.095.000,00 kuna ,a sastoje se od administrativnih pristojbi, prihoda po posebnim propisima, ostalih nespomenutih prihoda , prihoda po sudskom rješenju, komunalnog doprinosa i komunalne naknade. Ovi prihodi u strukturi proračunskih prihoda čine 11,20%.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od  312.547,00 ,a odnose se na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ( poljoprivredno zemljište) i prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo ) i sudjeluju u ukupnoj strukturi prihoda sa 3,20%.

2.Rashodi i izdaci

Ukupno planirani prihodi i primici proračuna za 2021.godinu raspodijeljeni su na planirane rashode poslovanja u iznosu od 6.251.362,00 kuna ili 63,94% ukupnih rashoda i izdataka i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.525.178,00 kuna ili 36,05% ukupnih rashoda i izdataka.

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE

Ukupno planirana sredstva za ovaj razdjel iznose 679.650,00 kuna.

 RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupno planirana sredstva za ovaj razdjel iznose 9.096.890,00 kuna.

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupno planirana sredstva za ovu glavu  iznose 921.500,00 kuna.

GLAVA 00202 STAMBENO KOMUNALNI POSLOVI

Ukupno planirana sredstva za ovu glavu  iznose 5.763.190,00 kuna, a odnose se na Program Izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za koji su planirana sredstva u iznosu od 2.485.428,00 kuna, te

Program Održavanje komunalne infrastrukture

Čija planirana sredstva iznose 2.925.762,00 kuna.

GLAVA 00203 DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ukupno planirana sredstva za ovu glavu  iznose 1.912.200,00 kn.

GLAVA 00204 PREDŠKOLSKI ODGOJ- DJEČJI VRTIĆ „LIPA“

Ukupna planirana sredstva za ovu glavu iznose 500.000,00 kn

planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 500.000,00 kuna,a odnose se na rashode za zaposlene, te ostale materijalne rashode.

     Proračunom za naredno trogodišnje razdoblje se pokušalo uskladiti različite želje, potrebe, zakonske obveze, ugovorne obveze te sve ostalo što je od značajnog utjecalo na ovakav proračunski akt. Na bazi realno planiranih prihoda dana je detaljna slika rashoda u Posebnom dijelu Proračuna.

Proračun je uravnotežen, ima svoju viziju i cilj a to je: poboljšanje kvalitete življenja i ravnomjerniji razvoj općine, izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture, unapređenje kulture i sporta, društvena briga o djeci i unapređenje socijalne skrbi, usklađivanje realizacije investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima.

Proračun za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu projicirane su na osnovu trenutno važećih zakonskih propisa i ukoliko se isti ne budu mijenjali, realno je za očekivati da je ovako sastavljen proračun moguće realizirati.