OBAVIJEST o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječji vrtić Lipa, PO Veliki Rastovac

OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2020. / 2021.

U DJEČJI VRTIĆ LIPA ČAĐAVICA

Područni odjel Veliki Rastovac

 Pozivamo roditelje i staratelje djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u Dječji vrtić Lipa Čađavica, Područni odjel Veliki Rastovac.

Zahtjevi za upis Dječjeg vrtića „LIPA“ primati će se od 13. travnja 2021. godine do 23. travnja 2021. godine svakog radnog dana u vremenu od 08,00 h do 14,30 h.

Zahtjevi i sva pripadajuća dokumentacija za upis djeteta u vrtić se može poslati poštom na adresu: Općina Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac, ili na e-mail adresu: djecjivrticlipa@gmail.com

Obrasce u općinu možete preuzeti i predati uz poštivanje svih mjera HZJZ vezano za COVID-19, na način da pozvonite na zvono, ne ulazite u zgradu općine i pričekate da se otvore vrata i preuzmete obrasce na ulazu ili popunjene obrasce predate.

Molimo vas da poštujete fizičke distance od najmanje 1,5 m kada čekate u redu za preuzimanje ili predaju obrasca.

Zahtjevi potrebni za upis djece mogu se preuzeti na mrežnim stranicama www.opcina-crnac.hr i na www.opcina-cadjavica.hr/download-category/dv-lipa/

Javnom objavom objavljuje se upis u program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi.

Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici za djecu:

– Za svu djecu koja će pohađati Područni odjel vrtića od navršene 3. godine života do polaska u školu.

 1. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPISOSNOVNI DOKUMENTI:
  • zahtjev za upis
  • rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ( bez obzira na datum izdavanja ) – preslika
 • uvjerenje o prebivalištu za dijete ili preslika osobne iskaznice
  • dokaz o prebivalištu za oba roditelja – preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:

 1. Dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata- Rješenje ili preslika iskaznice o statusu invalidnosti
 2. Dijete s oba zaposlena roditelja i samohranog roditelja- Potvrda poslodavca o zasnovanom radnom odnosu
 3. Dijete čiji su roditelji redoviti studenti -Potvrda visokog učilišta
 4. Dijete iz obitelji s troje ili više djece- Rodni listovi za svako dijete
 5. Dijete u udomiteljskim obiteljima- Potvrda Centra za socijalnu skrb
 6. Dijete u godini prije polaska u školu- Izvod iz matične knjige rođenih
 7. Dijete iz obitelji koja živi u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima- Potvrda Centra za socijalnu skrb
 8. Dijete korisnika pomoći za uzdržavanje- Potvrda Centra za socijalnu skrb
 9. Dijete korisnika doplatka za djecu- Preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Za točnost podataka odgovorne su osobe koje su izdale dokumente, odnosno podnositelj zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podataka iz priloženih dokumenta Povjerenstvo može obaviti provjeru. Naknadno dostavljene, nakon proteka upisnog roka i nepotpune isprave neće se uvažiti.

OBJAVA REZULTATA UPISA

Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića „LIPA“ odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije. Kriteriji za upis ostvaruju se i bodovanjem
sukladno Pravilniku o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću „LIPA“.

Povjerenstvo će  objaviti rezultate upisa na mrežnim stranicama www.opcina-crnac.hr i na www.opcina-cadjavica.hr/download-category/dv-lipa/

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića u roku 8 dana od dana oglašavanja rezultata izbora.

O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 8 dana od dana isteka roka za žalbu.
Nakon završetka upisa, isteka roka za žalbe i donošenjem odluka po žalbi utvrđuje se konačna lista upisane djece koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.
Zahtjev koji roditelj/skrbnik ne podnese u u roku koji je naveden u javnoj objavi neće biti razmatran.

Podaci prikupljeni iz dokumenata za upis djece koristiti će se samo u svrhu upisa djeteta u vrtić.

CIJENA USLUGE

Cijena usluge će biti formirana nakon što se utvrdi broj upisane djece s potrebnim brojem osoblja.

DJEČJI VRTIĆ „LIPA“ ČAĐAVICA

KLASA: 601-02/21-01/02

URBROJ: 2189-93-02-21-1

Čađavica, 12. travnja 2021.

Obavijest o upisu djece u Područni odjel Veliki Rastovac

Zahtjev za UPIS djece u Dječji vrtić Lipa, PO Veliki Rastovac