Javni natječaj za povjeravanje kom. poslova – nerazvrstane ceste i kanali na području Općine Crnac

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“ broj 36/95, 70/97 ,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 ,82/04, 110/04, 178/04, 39/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 35/15) i članka 13. Odluke  o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Crnac („Službeni glasnik“ Općine Crnac broj 08/2015) načelnik općine Crnac dana  27. siječnja 2016. godine  objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ČIŠĆENJE KANALA  NA PODRUČJU OPĆINE CRNAC

1. Predmet natječaja je održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala i održavanje parkirališta i nogostupa na području Općine Crnac.
2. Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala i održavanje parkirališta i nogostupa    na području Općine Crnac sklapa se na rok od 4 (četiri) godine.
3. Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća slijedeće grupe poslova:
a) održavanje poljskih putova
b) održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta
c)  održavanje parkirališta i nogostupa
4. Čišćenje kanala obuhvaća čišćenje kanala i odvoz na deponiju  kroz sva naselja na području Općine Crnac.
5.  Održavanje parkirališta i nogostupa obuhvaća nasipanje i popravljanje te asfaltiranje istih

Poslovi su opisani u troškovniku koji je sastavni dio ovog javnog natječaja.

Dozvoljeno je dostaviti ponudu po grupama poslova. jedinična cijena izražava se bez poreza na dodanu vrijednost za svaku pojedinu stavku ponudbenog troškovnika.

Obračun izvedenih radova vrši se temeljem umnoška stvarno izvedenih količina i jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika.

Plaćanje se vrši u roku od 15 dana od dana primitka računa i zapisnika o obavljenim radovima ovjerenog po ovlaštenoj osobi naručitelja.

6. Odabrani ponuditelj se obvezuje dostavit u roku od 8 dana od dana potpisa Ugovora jamstvo za uredno ispunjavanje ugovora u obliku bjanko zadužnice na iznos od 100.000,00 kuna ovjerene od javnog bilježnika.
7. Ponude se podnose na propisanom obrascu u zapečaćenim omotnicama, na adresu: OPĆINA CRNAC, ZRINSKA 2, 33507 CRNAC, s naznakom „NE OTVARAJ – za natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta čišćenje kanala i održavanje parkirališta i nogostupa na području Općine Crnac“

Ponuda se dostavlja osobno ili poštom preporučeno.

Rok za podnošenje ponuda je  10. veljače 2016. godine.

Rok valjanosti ponude je 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponude.

8. U svrhu dokazivanja sposobnosti ponuditelji su uz ponudu dužni priložiti slijedeće isprave: -izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj
registriran za obavljanje djelatnosti održavanja cesta;

-BON 2 ili odgovarajuće izvješće poslovne banke iz kojeg je razvidno da račun
ponuditelja nije bio u blokadi u posljednjih 6 (šest) mjeseci;
-potvrdu porezne uprave ne stariju od 30 (trideset) dana do dana objave natječaja iz
koje je razvidno da ponuditelj nema dugovanja s osnove poreza i doprinosa;
-ovjerenu izjavu odgovorne osobe da nije kažnjavana za kaznena djela iz oblasti
gospodarstva,
-popis istih ili sličnih radova izvršenih u posljednje 3 (tri) godine,
-izjavu o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za održavanje nerazvrstanih cesta s podatkom o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih i popisom opreme kojom ponuditelj raspolaže u svrhu obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala i održavanje parkirališta i nogostupa na području Općine Crnac.

Sve isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

9. Javno  otvaranje ponuda obaviti će se dana    15. 02. 2016. godine u 12,00   sati u prostoriji Općine Crnac , Zrinska 2.
10. Kao najpovoljnija ponuda izabrati će se ponuda s najnižom cijenom, koja u potpunosti zadovoljava svim traženim uvjetima u natječaju.
11. Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala i održavanje parkirališta i nogostupa na području Općine Crnac na temelju ugovora donosi Općinsko vijeće Općine Crnac.

Općinsko vijeće Općine Crnac  može donijeti odluku da se ne izabere nijedna od ponuda na pristigli natječaj.

Naručitelj zadržava pravo donijeti odluku da ne izabere niti jednu ponudu, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, kao ni troškove u svezi sudjelovanja ponuditelja u natječaju.

Naručitelj radova (Općina Crnac) daje na znanje ponuditeljima da zadržava pravo na promjene tijekom važenja Ugovora koje se odnose na količine ugovorenih radova i ugovorenu vrijednost.
Za svaku tekuću godinu za vrijeme trajanja Ugovora može se raditi  dodatak Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta, čišćenje kanala i održavanje parkirališta i nogostupa na području Općine Crnac na temelju ugovorenih jediničnih cijena i visine utvrđenih sredstava u Proračunu Općine Crnac  i usvojenih godišnjih programa.

NAČELNIK OPĆINE CRNAC:
Mato Damjan

Klasa: 363-01/16-01/ 02
Urbroj:2189-13/1601/01