Dnevni red za 19. sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac, s a z i v a m 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za dan 04. lipnja 2016. godine (subota )
s početkom u 20,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Crnac.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 17. i 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac,
2. Aktualni sat,
3. Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Crnac,
4. Donošenje Strateškog plana Općine Crnac za razdoblje 2016-2018. godine, (prijedlog Stateškog plana Općine Crnac nalazi se na web stranicama Općine Crnac www.opcina-crnac.hr)
5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu,
6. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Crnac,
7. Donošenje Plana operativne provedbe programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području Općine Crnac,
8. Donošenje Plana aktivnosti u pripremi i provedbi mjera zaštite od požara u žetvi za 2016. godinu,
9. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara
10. Program obilježavanja Dana Općine Crnac, te donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Crnac.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdenko Čapo v.r.