Prijedlog Proračuna Općine Crnac za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Poštovani,

u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Zakona o fiskalnoj odgovornost i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Vlade RH i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne – regionalne samouprave za trogodišnje razdoblje ministra financija, općine, gradovi i županije izrađuju upute, planiraju i donose svoj godišnji proračun i projekcije proračunske potrošnje za sljedeće dvije godine.

Za donošenje proračuna Općine Crnac nadležno je Općinsko vijeće i to najkasnije do kraja tekuće godine i to u roku koji omogućuje njegovu primjenu od 1. siječnja godine za koju se donosi.

Slijedom navedenog, prijedlog Proračuna Općine Crnac 2018. godinu sa svim sastavnim dijelovima u nastavku teksta, a isti je objavljen i u rubriama Akti načelnika i Akti općine Crnac:

Prijedlog Proračuna Općine Crnac za 2018. s projekcijama

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK

Mato Damjan

U Crncu, 14.11.2017. godine