JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE CRNAC ZA 2024. GODINU

Na temelju Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) , Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 6. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Crnac („Službeni glasnik“ Općine Crnac broj: 6/2015), te članka 54. Statuta Općine Crnac (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj 01/2019, 2/2019, 1/2020, 2/2021.) Načelnik Općine Crnac dana 04. siječnja 2024. godine, objavio je JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE CRNAC ZA 2024. GODINU.

U nastavku tekst Javnog poziva:

Javni-poziv-za-udruge-za-2024-godinu

Kopija Opci-OBRAZAC-PRORACUNA-PROJEKTA-2024

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE CRNAC ZA 2024. GODINU