Plan gospodarenja otpadom

PGO-JLS-CRNAC_2018-2023

01.03.2018.

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

NA PODRUČJU OPĆINE CRNAC ( PGO-JLS-CRNAC_2018-2023 )

za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Gospodarenje otpadom je jedno od najzahtjevnijih područja zaštite okoliša, te zahtijeva prioritetno rješavanje i usklađivanje sa standardima Europske unije (EU).

Pravno područje gospodarenja otpadom uređeno je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13), međunarodnom Konvencijom o kontroli prekograničnog prometa opasnim otpadom i njegovom odlaganju – Baselska konvencija (NN – Međunarodni ugovori, 3/94), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15) i nizom podzakonskih propisa koji reguliraju postupanje s posebnim kategorijama otpada.

Održivo gospodarenje otpadom čini skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada i/ili njegovih štetnih utjecaja na okoliš, skupljanje, prijevoz, oporabu, te nadzor nad tim djelatnostima i skrb za zatvorena odlagališta na gospodarski učinkovit i po okoliš prihvatljiv način.

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN br. 130/05), kao planski dokument, propisala je smjernice, a Zakon o održivom gospodarenju otpadom, kao provedbeni dokument Strategije, propisuje obvezu izrade planova gospodarenja otpadom.

U Republici Hrvatskoj na snazi je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17) s kojim se izrađuju i usklađuju planovi gospodarenja otpadom nižeg reda, tj. jedinica lokalne samouprave.

Prema članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, treba sadržavati sljedeće : 1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, uključujući ostvarivanje ciljeva, 2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva, 3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom, 4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju, 5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, 6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada, 7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, 9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana, 10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom, 11. rokove i nositelje izvršenja Plana.

U skladu s navedenim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Općina CRNAC je tijekom 2018. godine izradila je Nacrt Plana gospodarenja otpadom na području za razdoblje 2018.-2023. godine.

Obuhvat Plana gospodarenja otpadom je administrativno područje Općine CRNAC.

Stručni izrađivač Eko-Adria d.o.o., Boškovićev uspon 16, 52100 Pula.

S obzirom na to da se Planom gospodarenja otpadom uređuju pitanja koja su od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine CRNAC, u skladu s člankom 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, pokrenut je i postupak pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti na Nacrt Plana gospodarenja otpadom, kroz objavu javnog uvida i savjetovanja s javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom.

Po završetku javnog uvida izradit će se Izvješće o javnom uvidu te će se isto objaviti na internetskoj stranici Općine CRNAC.

Sukladno čl. 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, po dovršenju navedenih postupaka, Prijedlog Plana gospodarenja otpadom uputit će se na usvajanje Općinskom vijeću Općine CRNAC.

 

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN RH, broj 94/13 i 73/17), članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH, broj 25/13 i 85/15) Jedinstveni  upravni odjel za daje

 OBAVIJEST

o provedbi javnog uvida i savjetovanja s javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom na području Općine CRNAC za razdoblje 2018.-2023.

I.

Plan gospodarenja otpadom Općine CRNAC za razdoblje 2018.-2023. godine (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom) donosi se temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN RH, broj 94/13 i 73/17) i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2023. (NN RH, broj 3/17).

Obuhvat Plana gospodarenja otpadom je administrativno područje Općine CRNAC.
Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom je Jedinstveni  upravni odjel Općine CRNAC.
Stručni izrađivač Eko-Adria d.o.o., Boškovićev uspon 16, 52100 Pula..

II.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom javno se objavljuje radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Javni uvid i savjetovanje s javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom  provodi se u razdoblju od 01. ožujka do 30. ožujka 2018. godine.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom  izlaže se javnom uvidu putem objave na web stranici Općine CRNAC (www.opcina-crnac.hr) te u pisanom obliku u Jedinstvenom  upravnom odjelu, Zrinska 2,  33507 CRNAC, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

 

III.

Mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt Plana  mogu se dati zaključno s 30. ožujka 2018. godine, i to upisom na Obrazac izložen uz predmetni dokument u Jedinstvenom  upravnom odjelu Općine CRNAC ili dostavom popunjenog Obrasca putem pošte ili elektroničke pošte na sljedeću adresu :

  • putem pošte na adresu: Općina CRNAC, Zrinska 2, 33507 CRNAC, s naznakom „Primjedbe na Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine CRNAC 2018.- 2023.“ ili
  • elektroničkom poštom na adresu: opcina.crnac@vt.htnet.hr.

 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja, te dostavljeni u navedenom  roku, u protivnom se neće uzeti u razmatranje i neće biti sastavni dio izvješća o javnom uvidu i savjetovanja s javnošću.

PROČELNIK
Danijel Jozić, mag.iur.

 

PGO-JLS-CRNAC_2018-2023

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM (1)

OBRAZAC-primjedbe-i-mišljenja-o-Nacrtu-Plana-gospodarenja-otpadom

Izvješće o provedenom savjetovanju – Plan gospodarenja otpadom Općine Crnac

PRIJEDLOG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CRNAC – 2018-2023

ODLUKA-da-nije-potrebno-provesti-stratešku-procjene-utjecaja-na-okoliš-Plana-gospodarenja-otpadom-Općine Čađavica za-razdoblje-od-2018.-do-2023.-godine Općine Crnac –

Plan gospodarenja otpadom Općine Crnac 2018-2023