Javni natječaj za financiranje programa/projekata Udruga

Na temelju Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) , Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 6. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Crnac („Službeni glasnik“ Općine Crnac broj: 6/2015), te članka 40. Statuta Općine Crnac (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj 01/2013) Načelnik Općine Crnac dana 12. siječnja 2015. godine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA
OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE CRNAC ZA 2016. GODINU

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Na ovaj Javni natječaj mogu se prijaviti udruge čiji projekti obuhvaćaju slijedeća područja:
a) kultura i tradicija – kulturne manifestacije:
– Poklade Crnac 2016. godine
– Kobasicijada Veliki Rastovac 2016. godine
– Memorijalni turnir Josip Klobučar Vlado Golik 2016. godina

Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodjeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 50.000,00 kuna.
b) sport – za redovan rad sportskih udruga
– troškovi natjecanja (troškovi sudaca, delegate, kotizacije, režijski troškovi, nabava sportske opreme)

Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za redovan rad sportskih udruga koji će se raspodjeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima natječaja, iznosi 210.000,00 kuna.
c) socijalna i zdravstvena skrb
d) humanitarne djelatnosti
c) udruge proistekle iz Domovinskog rata

Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za udruge koje se bave socijalnom i zdravstvenom skrbi, humanitarnom djelatnošću, te udruge proistekle iz Domovinskog rata raspodjeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima natječaja, iznosi 15.000,00 kuna.

Ovaj Javni natječaj odnosi se na programe i projekte koji započinju i završavaju u 2016. godini. Provođenje izvršavanja projekta i trošenje sredstava nadzire Jedinstveni upravni odjel Općine Crnac. Svaka udruga koja će primiti potporu iz Proračuna Općine Crnac dužna je podnijeti izvješće u roku 30 dana od dana završetka projekta za koje je primila sredstva, a najkasnije do 28. veljače 2017. godine.

2. TKO MOŽE PRIJAVITI PROJEKTE

– Projekte mogu prijaviti registrirane udruge koje imaju sjedište na području Općine Crnac ili su njihovi programi i projekti od interesa za područje Općine Crnac.
– Udruge koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,
– Udruge koje vode uredno i transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
– Udruge u osnivanju prijavi prilažu presliku podnesenog zahtjeva za upis u Registar udruga, odnosno sukladno Uvjetima prijave do potpisivanja Ugovora predočiti svu potrebnu dokumentaciju,
– ovaj Javni natječaj je otvoren od dana objave na web stranici Općine Crnac www.opcina-crnac .hr i Oglasnoj ploči Općine Crnac.

a) Kriteriji
Prijedlozi projekata/programa vrednuju se prema sljedećim kriterijima:
– prijašnje djelovanje (organizacijska sposobnost i kompetentnost) prijavljene udruge/organizacijskog oblika udruge u lokalnoj zajednici,
– društvena opravdanost i svrhovitost projekta (potreba okruženja za provođenjem projekta),
– učinkovitost projekta u odnosu na traženi iznos financijske potpore
– projekt se provodi u partnerstvu te su odabrani partneri relevantni i doprinijet će svojim iskustvom i kapacitetima u provedbi prijavljenog projekta,
– aktivnosti udruge u članstvu mreža/asocijacija s drugim nevladinim organizacijama,
– uključivanje volontera lokalne zajednice u provedbi predloženog projekta.

b) Način prijave

Sve zainteresirane udruge mogu svoje projekte i programe prijaviti uz detaljan opis projekta u zatvorenoj omotnici te ih dostaviti na adresu: Općina Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac s napomenom „Prijava projekta udruge za 2016.“ uz obavezno ispunjene obrasce A – podaci o udruzi; B – podaci o projektu i pomoćni obrazac C – financijski plan koji se mogu podići u Općini Crnac ili preuzeti na službenoj Internet stranici Općine Crnac

c) Sadržaj prijave

– detaljan opis i financijski plan projekta obrasci A, B i C
– preslika Rješenja o upisu udruge u Registar udruga

d) Rok za podnošenje prijava

Ovaj Javni natječaj za prijavu projekata i programa udruga otvoren je dvadeset (20) dana, a podnošenje prijava je zaključno s 01. 02. 2016. godine.
Prijave se šalju poštom ili predaju osobno na adresu Općina Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac. Sve prijave poslane poštom s datumom 01. 02. 2016.godine bit će razmatrane sukladno ovom Javnom natječaju.

Odluka o dodjeli sredstava bit će objavljeno na web stranici Općine Crnac, te dostavljeno pojedinoj udruzi pisanim putem s pozivom za potpisivanje ugovora u roku od 30 dana od zaključenja ovog Javnog natječaja.

NAČELNIK OPĆINE CRNAC:
Mato Damjan

Klasa:402-08/2016-01/01
Urbroj:2189-13/2016-01/01
Crnac, 12. siječnja 2016.

Na poveznicama isod možete skinuti obrasce:

Javni natjecaj Opcine Crnac za udruge za 2016. godinu – OBRAZAC A

Javni natjecaj Opcine Crnac za udruge za 2016. godinu – OBRAZAC B