Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016.

Na temelju članka 3.  Odluke stipendiranju  studenata (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj 5/2014), Načelnik  Općine Crnac dana  20. listopada 2015. godine raspisuje

N A T J E Č A J za dodjelu studentskih stipendija za akademsku  godinu 2015/2016.

I

Raspisuje se natječaj za dodjelu studentskih stipendija iz Proračuna Općine Crnac za akademsku godinu 2015/2016, i to:
–           5 stipendija za studente prve godine
–           5 stipendija za studente druge i viših godina studija

Iznos stipendije je 600,00 kuna mjesečno.

II

Uvjeti za dodjelu stipendije:
–          državljanstvo Republike Hrvatske,
–          prebivalište na području Općine Crnac,
–          status redovitog studenta prve i viših godina studija u Republici Hrvatskoj.
–          da nije, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom) ponavljao godinu studija.

III

Uz prijavnicu je potrebno priložiti sljedeće:
uvjerenje o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu,
uvjerenje o upisu na fakultet u Republici Hrvatskoj za tekuću akademsku godinu,
ovjereni prijepis ocjena s prosjekom prethodne godine školovanja,
uvjerenje ukoliko je student bez jednog ili oba roditelja,
uvjerenje ukoliko je roditelj studenta invalid 80 % i više,
uvjerenje ukoliko obitelj studenta prima socijalnu pomoć,
potvrda Porezne uprave o prihodima za sve članove kućanstva,
izjavu da student ne prima stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta (Izjavu napisati vlastoručno)
izjavu o zajedničkom kućanstvu (popuniti na prijavnici),
potvrda roditelja o HRVI ili branitelja Domovinskog rata.

PRIJAVNICA SE može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Crnac ili na web stranicama Općine Crnac.

Potrebne informacije po ovom Natječaju mogu se dobiti na telefon: 033-683-072.

IV

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija je 15 dana od dana objave natječaja, a natječaja će se objaviti na web stranicama Općine Crnac, te na oglasnoj ploči Općine Crnac.

V

Zamolbe  za dodjelu stipendija dostavljaju se u Općinu Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac s naznakom – za natječaj za dodjelu studentske stipendije – NE OTVARATI.

VI

Vrijeme na koje se stipendija dodjeljuje, prava i obveze korisnika stipendija utvrditi će se posebnim Ugovorom.

NAČELNIK:
Mato Damjan

Klasa:604-01/2015-01/ 01
Urbroj:2189-13/2015-01/01