IZVJEŠĆE o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Crnac za 2015. godinu

Na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) i članka 30. Statuta Općine Crnac („Službeni glasnik“ Općine Crnac broj 01/2013) Načelnik Općine Crnac dana 18. ožujka 2016. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Crnac za 2015. godinu

1.UVOD

Nacionalnom strategijom zaštite okoliša i Nacionalnim planom djelovanja za okoliš (»Narodne novine« broj 46/ 02), utvrđeno je da je neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći problem zaštite okoliša u Hrvatskoj.

Količina otpada raste, a infrastruktura koja bi taj otpad trebala zbrinuti nije dostatna. Sustav gospodarenja otpadom ne funkcionira u potpunosti, među ostalim i stoga što se propisi kojima se utvrđuje gospodarenje otpadom ne provode u cijelosti.

Neuređeni sustav gospodarenja otpadom negativno se odražava na sastavnice okoliša kao što su voda, zrak, more i tlo te na klimu, ljudsko zdravlje i drugi živi svijet.
Odgovornost u procesu unapređenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom podijeljena je na sve sudionike u gospodarenju otpadom. U Nacionalnoj strategiji gospodarenja otpadom naglašava se značaj ojačanja horizontalne i vertikalne koordinacije između upravnih struktura, uz odgovarajuću stručnu podršku.

Na jedinicama lokalne samouprave je da glede ukupnog postupanja s otpadom donesu planove gospodarenja otpadom, odrede lokaciju u prostorno- planskoj dokumentaciji, te osiguraju uvjete za provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom, odnosno da uredno vode evidenciju o ukupno nastalim količinama otpada u okviru svoje nadležnosti. Osiguranjem takvih uvjeta stječe se i polazna osnova za kvalitetno očuvanja okoliša.

Cilj Plana gospodarenja otpadom za Općinu Crnac je usvajanje opredjeljenja o temeljnom principu gospodarenja otpadom na području Općine.

2.ZAKONSKA OSNOVA

Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom za Općinu Crnac proizlazi iz odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13), podzakonskih propisa, te drugih dokumenata zaštite okoliša. Općina Crnac je na temelju Odluke o odabiru i izravnim ugovaranjem u 2014. godini izradu Plana gospodarenja otpadom za Općinu Crnac razdoblje do 2020. godine povjerila EkoVet Proizvodnji d.o.o. Selska cesta 141, Zagreb. Plan gospodarenja otpadom za Općinu Crnac je tijekom 2014. godine bio završen, ali još nije dobio Suglasnost od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljsko, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije.

Sukladno odredbama članka 21. Zakona plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave sadrži najmanje sljedeće:

1.analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, uključujući ostvarivanje ciljeva,
2.podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,
3.podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
4.podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,
5.mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno- informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,
6.opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,
7.mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
8.mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
9.popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,
10.organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,
11.rokove i nositelje izvršenja Plana.

Zakon nalaže da je jedinica lokalne samouprave dužna za prijedlog plana gospodarenja otpadom ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša.

Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune po potrebi, a objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Člankom 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom propisuje se da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom Službenom glasniku.

3.OPĆI PODACI O OPĆINI CRNAC

Općina Crnac nalazi se u krajnjem istočnom dijelu Virovitičko-podravske županije. Sa sjeverne i istočne strane graniči s osječko-baranjskom županijom, sa zapadne strane s općinama Čađavica i Nova Bukovica, a s južne strane s općinama Čačinci i Zdenci.

Općina Crnac čije su granice povučene konvencionalno kroz nizinski prostor bez oslonca na neku veću prirodnu prepreku, općina je s površinom od 79,13 km2, što predstavlja 3,91% površine Županije. Broj stanovnika, prema popisu 2011. godine je 1467 stanovnika koji žive u 10 naselja: Crnac,Veliki Rastovac, Staro Petrovo Polje, Novo Petrovo Polje, Breštanovci, Mali Rastovac, Milanovac, Suha Mlaka, Žabnjača, Krivaja Pustara.

Općina Crnac svojim prirodnim vrijednostima, reljefom, geološkim sastavom tla, klimatskim i hidrološkim karakteristikama, vegetacijskim pokrovom i faunom, dio je subregionalne cjeline karašičke ili slavonske Podravine, tipično nizinsko područje.

OPĆINA CRNAC
ADRESA ZRINSKA 2, 33507 CRNAC
ŽUPANIJA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
OIB 33857361165
TELEFON (033 683 072
E-MAIL opcina.crnac@vt.htnet.hr
WEB www.opcina-crnac.hr

4. MJERE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području općine Crnac vrši tvrtka Crnac-promet d.o.o. Crnac, Kozice 12. Skupljeni otpad odvozi se na zajedničko odlagalište otpada pod nazivom „TUK“ kojim upravlja Komunalno poduzeće „Papuk“ Orahovica. Korisnici (domaćinstva i manje pravne osobe) komunalni otpad odlažu u posude od 120 litara. Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se jednom u dva tjedna, a kontejneri koji su smješteni ispred društvenih domova i grobljima prazne se prema potrebi. Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se dva puta godišnje na način da građani iznesu glomazni otpad ispred kuće te se odvozi prema rasporedu odvoza. Općina Crnac je u 2014. godini u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavila 15 komada kontejner PEHD 1100 L – za staklo zelene boje, 15 komada kontejnera PEHD 1100L – za PET ambalažu žute boje, 15 komada kontejnera PEHD 1100 L – za papir plave boje, 20 komada koševa visećih perforiranih 35 l. koja će biti raspoređena u reciklažna dvorišta.

Općina Crnac nije bila u mogućnosti odvoziti odvojeni komunalni otpad jer Komunalno poduzeće Papuk d.o.o. Orahovica nije osposobljeno za odvoz istoga.

5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA

Općina Crnac je tijekom 2010. godine u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sanirala nelegalno odlagalište komunalnog otpada „Vrbanovci“ i od tada se komunalni otpad odvozi na odlagalište „TUK“ Orahovica. Na području općine Crnac znatna pažnja pridaje se divljim odlagalištima, čime je smanjena količina neadekvatno pohranjenog otpada. Manje količine nelegalno odloženog otpada koje se povremeno pojavljuju na području Općine, saniraju se odvozom otpada na službeno odlagalište.

6.ZAKLJUČAK NA OSNOVI UČINJENOG PREMA PLANU GOSPODARENJA OTPADOM

Sustav gospodarenja na Općini Crnac je u skladu s ciljevima propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Međutim, sustav se kontinuirano analizira i unapređuje. S tim u svezi navodi se da je učinjena analiza postojećeg sustava radi predlaganja promjena u istom budući je utvrđeno da do značajnijeg porasta u stupnju odvajanja otpada neće doći ukoliko ne dođe do promjena u načinu prikupljanja. Najveći problem je nepostupanje krajnjih korisnika usluge odvoza otpada na način da se otpad razvrstava na propisani način.

Općina Crnac će i dalje provoditi sustavni nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada u svrhu sprječavanju nastajanja novih, intenzivnije raditi na edukaciji pravnih i fizičkih osoba, te unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja otpada kako bi se do kraja proveo program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ispoštovale zakonske odredbe.
Općina Crnac će i u narednom razdoblju ispunjavati svoju zakonsku obvezu te se ciljevi iz Plana ostvaruju zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava Općine.
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Crnac .

OPĆINA CRNAC
NAČELNIK

Klasa: 363-01/16-01/06 NAČELNIK OPĆINE CRNAC:
Urbroj:2189-13/16-01/01 Mato Damjan

Crnac, 18. ožujka 2016.