Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CRNAC
OPĆINSKO VIJEĆE CRNAC
Klasa:021-05/16-01/ 04
Urbroj:2189-13/16-01/03
Crnac, 22. kolovoza 2016.

Temeljem članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Crnac, s a z i v a m 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Crnac za dan 25. kolovoza 2016.godine (četvrtak) s početkom u 20,00 sati.
Sjednica će se održati u vijećnici Općine Crnac.
Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D:

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Crnac,
2. Aktualni sat,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Općine Crnac za 2016. godinu,
3.1. Donošenje Odluke o usvajanju Prvih Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu
na području Općine Crnac za 2016. godinu,
3.2. Donošenje Odluke o usvajanju Prvih Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
vatrogastvu na području Općine Crnac za 2016. godinu,
3.3. Donošenje Odluke o usvajanju Prvih Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnoj
zaštiti na području Općine Crnac za 2016. godinu,
3.4. Donošenje Odluke o usvajanju Prvih Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu
Općine Crnac za 2016. godinu,
3.5. Donošenje Odluke o usvajanju Prvih Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu
Općine Crnac za 2016. godinu,
3.6. Donošenje Odluke o usvajanju Prvih Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi Općine Crnac za 2016. godinu,
3.7. Donošenje Odluke o usvajanju Prvih Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostori za 2016. godinu,
3.8. Donošenje Odluke o usvajanju Prvih Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Crnac za 2016. godinu,
3.9. Donošenje Odluke o usvajanju Prvih Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Crnac za 2016. godinu,
3.10. Donošenje Odluke o usvajanju Prvih Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od
prihoda od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu,
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Načelnika o radu za razdoblje 01. 01. – 30. 06.
2016. godine,
5. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Crnac Demokratskoj stranci slavonske ravnice,
6. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
na području općine Crnac,
7. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima na području Općine
Crnac za trogodišnje razdoblje,
8. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Crnac
za razdoblje 2016. do 2019. godine,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Zdenko Čapo v.r.

DOSTAVITI:
1. Vijećnicima Općine Crnac 1-12
2. Načelniku Općine Crnac
3. Zamjeniku načelnika Općine Crnac
4. Radio Orahovica
5. Zapisnik
6. Pismohran