Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2016./2017.

Na temelju članka 40. Statuta Općine Crnac (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj 01/13), i članka 19. Odluke o stipendiranju studenata Klasa:604-01/2014-01/04, Urbroj:2189-13/2014-01/01, od 19. studeni 2014. godine (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj: 5/2014) načelnik Općine Crnac dana 20. studenoga 2016.. godine donosi

O D L U K U o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj godini 2016/2017

I

Odobravaju se studentske stipendije slijedećim studentima:

1. Teni Vukelić, Veliki Rastovac 135, studentici Filozofskog fakulteta u Osijeku, Mađarski jezik i književnost i engleski jezik, 1. godina preddiplomskog studija

2. Tei Čapo, Staro Petrovo Polje 44, studentici Stručnog upravnog studija Osijek,
1. godina preddiplomskog studija

3. Ani-Mariji Zuanović, Staro Petrovo Polje 7, studentici Veleučilišta Lavoslav Ružička Vukovar , Studij fizioterapije, 3. godina preddiplomski studij

II

Ne odobrava se studentska stipendija slijedećem studentu:

1. Tomislavu Grgurić, Veliki Rastovac 22, studentu Prometnih znanosti Zagreb, Informacijsko-komunikacijski promet, 1. godina diplomski studij

Obrazloženje:

Tomislav Grgurić sukladno članku 24. stavak 3. Odluke o stipendiranju studenata Klasa:604-01/2014-01/04, Urbroj:2189-13/2014-01/01, od 19. studeni 2014. godine (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj: 5/2014) nema pravo na studentsku stipendiju iz razloga što je do sada dva puta ostvarivao pravo iz Odluke o stipendiranju studenata Klasa:604-01/2014-01/04, Urbroj:2189-13/2014-01/01, od 19. studeni 2014. godine (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj: 5/2014), te nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju – nedostaje prijepis ocjena za prethodnu godinu.

III

Stipendija iznosi 700,00 kuna mjesečno po studentu.
Sredstva za ovu namjenu osigurana u Proračunu Općine Crnac za 2016. i 2017. godinu.
IV

Zadužuje se načelnik Općine Crnac da sa studentima zaključi Ugovor o stipendiranju.

V

Ukoliko student ostvari kredit ili stipendiju po drugoj osnovi ili prekine redovito studiranje dužan je odmah o tome pismeno obavijestiti Općinu Crnac.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Crnac, a primjenjivati će se za akademsku godinu 2016/2017.

OPĆINA CRNAC
NAČELNIK

Klasa:604-01/16-01/03 NAČELNIK OPĆINE CRNAC:
Urbroj:2189-13/16-01/01 Mato Damjan v.r.
Crnac, 21. listopada 2016.