Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Crnac za 2017. godinu

Na temelju članka 7. stavka 2 . Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11 i 27/13) i članka 40. Statuta Općine Crnac („Službeni glasnik“ Općine Crnac 01/013), načelnik Općine Crnac, donosi

O D L U K U o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Crnac za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Crnac osigurana u Proračuna Općine Crnac za 2017. godinu („Službeni glasnik“ Općine Crnac broj 8/2015).

Članak 2.

U Proračuna Općine Crnac za 2017. godinu ukupno su osigurana sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Crnac u iznosu od 23.000,00 kuna.
Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.
Za razdoblje iz članka 2. stavka 3. ove Odluke za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 2.300,00 kuna.

Članak 4.

S obzirom na broj članova u Općinskom vijeću općine Crnac, u trenutku konstituiranja, političkim strankama pripadaju sredstva u slijedećim iznosima:

Hrvatska demokratska zajednica HDZ – 4 člana x 2.300,00 = 9.200,00 kuna
– Hrvatska seljačka stranka – HSS- 1 član x 2.300,00 = 2.300,00 kuna
– Hrvatska socijalno liberalna stranka – HSLS – 2 člana x 2.300,00 = 4.600,00 kuna
– Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje HDSSB- 3 člana x 2.300,00 =
6.900,00 kuna
____________________________________________________________________
Sveukupno: 10 članova = 23.000,00 kn

Članak 5.

U skladu s Odlukom Općinskog vijeća Općine Crnac Klasa:041-01/16-01/06
Urbroj:2189-13/16-01/01, od 25. kolovoza 2016.godine, a na temelju dopisa Državnog ureda za reviziju, Demokratskoj stranci slavonske ravnice obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Crnac .

Članak 6.

Sredstva naznačena u točki I ove Odluke doznačavati će se na račun političkih stranaka , dva puta godišnje u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 01. 01. 2017. godine i objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Crnac.

 

Klasa:013-05/16-01/02
Urbroj:2189-13/16-01/01
Crnac, 31. prosinca 2016.

Odluka o rasporedu sredstava za političke stranke za 2017.