6. sjednica općinskog Vijeća Crnac Srebrne plakete DVD-u i Veliki Rastovac i NK Munji

Vijećnici općine Crnac održali su svoj uredovnu, 6. Sjednicu ovoga saziva. U sklopu aktualnog sata načelnik Mato Damjan odgovarao je na nekoliko pitanja vijećnika koji su bez rasprave bili zadovoljni odgovorima. Potom je jednoglasno donesena Odluke o kratkoročnom zaduženju po poslovnom računu Općine, za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta, a vijećnici su također jednoglasno donijeli i Odluku o donošenju Programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištima u vlasništvu Općine o čemu pročelnik općine Crnac Danije jozić kaže:

– Prema službeno dostavljenim podacima Državne geodetske uprave ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje je u katastarskom operatu nadležnog Područnog ureda za katastar Virovitica, upisana kao poljoprivredno zemljište sukladno ovom Zakonu, iznosi 2.263,5254ha. Od sveukupne navedene površine 170,2654 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske nalazi se unutar granica građevinskog područja i šumsko-gospodarske osnove te se nalaze pod dosadašnjim oblicima raspolaganja. Poljoprivrednim zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Crnac raspolagalo se temeljem sljedećih oblika raspolaganja: zakup ( 787,7815 ha ), privremeno korištenje (124,4836 ha ), koncesija ( 1,175,539 ha ). Maksimalna površina koja se na području općine Crnac može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosi 75,00 ha. Na području općine Crnac za zakup poljoprivrednog zemljišta na 25 godina određeno je 2.070,0281 hektara. Općina Crnac za potrebe povrata odredila je 23,2319 ha na području katastarske općine Crnac. Općinsko vijeće Općine Crnac donijelo je Odluku o zaduženju radi realizacije projekta izgradnja nerazvrstane ceste od naselja Suha Mlaka do granice sa općinom Čađavica. Predmet nabave je financiran je u cijelosti kroz bespovratna sredstva odobrena u sklopu Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020., Podmjere 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“, Ugovor o financiranju br. 773455/2018. Procijenjena vrijednost nabave je 4.325.579,62kuna (bez PDV-a). – rekao je pročelnik Jozić.

U nastavku sjednice jednoglasno je donesena odluka o dodjeli javnih priznanja pače tako za Dan općine srebrne plakate dobiti DVD Veliki Rastovac i NK Munja Veliki Rastovac koji su ove i prošle godine proslavili velike jubileje svoga postojanja i rada, a zahvalnicu će dobiti udruga rukotvorina CER Crnac. Vijeće je donijelo i odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu općine, odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine, odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te donijeli zaključak o prihvaćanju izvješće o proljetnoj deratizaciji. U posljednjoj točci Dnevnog reda općinsko Vijeće je prihvatilo ponudu mrtvozornice Ivane Kepka iz Virovitice za obavljanje iste djelatnosti na području općine.