JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE CRNAC ZA 2023. GODIN

Na temelju Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) , Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 6. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Crnac („Službeni glasnik“ Općine Crnac broj: 6/2015), te članka 54. Statuta Općine Crnac (“Službeni glasnik” Općine Crnac broj 01/2019, 2/2019, 1/2020, 2/2021.) Načelnik Općine Crnac dana 27. siječnja 2023. godine, objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA

OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE CRNAC ZA 2023. GODINU

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge čiji projekti obuhvaćaju slijedeća područja:

 

 1. a) kultura i tradicija – kulturne manifestacije
 2. b) sport – za rad sportskih udruga
 3. c) socijalna i zdravstvena skrb
 4. d) humanitarne djelatnosti
 5. e) udruge proistekle iz Domovinskog rata
 6. f) skrb o invalidima

 

 

Ovaj Javni poziv  odnosi se na programe i projekte  koji započinju i završavaju u 2023. godini. Provođenje izvršavanja projekta i trošenje sredstava nadzire Jedinstveni upravni odjel Općine Crnac . Svaka udruga koja će primiti potporu iz Proračuna Općine Crnac dužna je podnijeti izvješće u roku 30 dana od dana završetka projekta za koje je primila sredstva, a najkasnije do 31. siječnja  2024. godine.

 

 1. TKO MOŽE PRIJAVITI PROJEKTE

 

– Projekte mogu prijaviti registrirane udruge koje  imaju sjedište na području Općine Crnac ili su njihovi programi i  projekti od interesa za područje Općine Crnac.

–  Udruge koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,

–  Udruge koje vode uredno i transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o

računovodstvu neprofitnih organizacija,

–  Udruge u osnivanju prijavi prilažu presliku podnesenog zahtjeva za upis u Registar

udruga, odnosno sukladno Uvjetima prijave do potpisivanja Ugovora predočiti svu

potrebnu dokumentaciju,

– ovaj Javni natječaj je otvoren od dana objave na web stranici Općine Crnac

www.opcina-crnac .hr i Oglasnoj ploči Općine Crnac .

 

 1. a) Kriteriji

Prijedlozi projekata/programa vrednuju se prema sljedećim kriterijima:

– prijašnje djelovanje (organizacijska sposobnost i kompetentnost) prijavljene

udruge/organizacijskog oblika udruge u lokalnoj zajednici,

– društvena opravdanost i svrhovitost projekta (potreba okruženja za

provođenjem projekta),

– učinkovitost projekta u odnosu na traženi iznos financijske potpore,

– projekt se provodi u partnerstvu te su odabrani partneri relevantni i doprinijet

će svojim iskustvom i kapacitetima u provedbi prijavljenog projekta,

– aktivnosti udruge u članstvu mreža/asocijacija s drugim nevladinim

organizacijama,

– uključivanje volontera lokalne zajednice u provedbi predloženog projekta.

 

 1. b) Način prijave

Sve zainteresirane udruge mogu svoje projekte i programe prijaviti uz detaljan opis projekta u zatvorenoj omotnici te ih dostaviti na adresu: Općina Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac  s napomenom „Prijava projekta udruge za 2022.“ uz obavezno ispunjene obrasce  koji se mogu podići u Općini Crnac  ili preuzeti na službenoj Internet stranici Općine Crnac

 

 1. c) Sadržaj prijave

– detaljan opis i financijski plan projekta obrasci

– preslika Rješenja o upisu udruge u Registar udruga,

 

 1. d) Rok za podnošenje prijava

Ovaj Javni natječaj za prijavu projekata i programa udruga otvoren je trideset (30) dana, a

podnošenje prijava je zaključno s  28. 02. 2023. godine.

Prijave se šalju poštom ili predaju osobno na adresu Općina Crnac, Zrinska 2, 33507 Crnac. Sve prijave poslane poštom s datumom 28. 02. 2023. godine  bit će razmatrane sukladno    ovom Javnom natječaju.

 

Odluka  o dodjeli sredstava bit će objavljeno na web stranici Općine Crnac, te dostavljeno pojedinoj udruzi pisanim putem s pozivom za potpisivanje ugovora u roku od 30  dana od zaključenja ovog Javnog natječaja.

 

 

KLASA: 402-08/23-01/01                                              OPĆINSKI NAČELNIK

URBROJ:2189-13-02-23-1                                                      Mato Damjan

Crnac, 27. siječnja 2023.

U nastavku:

Tekst Javnog poziva i obrasci

Javni poziv za udruge za 2023. godinu

OPISNI OBRAZAC – UDRUGE ZA 2023

Opci-OBRAZAC-PRORACUNA-PROJEKTA-2023